روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده

+

‎۹۷

محتاج سرانگشتان توام من، همه وقت...

موافقین ۱۲ مخالفین ۱ ۹۷/۰۵/۲۶
ار کیده