(: روزهای رنگی من

من آن توام مرا به من باز مده

قطره

‎۹۷

اگه ابر بودم

اگه برف

اگه روباه نارنجی

اگه پری دریایی

اگه وال آبی

اگه یه جوونه

اگه بارون

اگه یه قطره

خوشحال تر بودم...

 

 

۹۷/۰۲/۲۷
ار کیده