(: روزهای رنگی من

من آن توام مرا به من باز مده

یکی از کارهای خوب زندگیم اینه که دلم برای پول نسوخت و اینا رو خریدم!

چند ساله، نشاط دفترامن!

پ.ن: آیدا جون فکر کنم به درد شمام خیلی بخوره :)

۹۶/۱۲/۱۴
ار کیده