روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده

گیرمو دل تورو

"شکل آب" جایزه بهترین فیلم اسکار ۲۰۱۸ رو گرفت و کارگردانش "گیرمو دل تورو" جایزه بهترین کارگردانی. موسیقی متنش هم جایزه بهترین موسیقی متن رو برد!

قرار بود در مورد" شکل آب" مفصل بنویسم. یادم نرفته ؛)

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۶/۱۲/۱۴
ار کیده

شکل آب

فیلم