روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده

هر یه بوسی که به طوطی میکنم، خودشو یه ساعت تمیز میکنه...!

ایششش... وسواسی لوس :|

موافقین ۸ مخالفین ۰ ۹۶/۱۲/۱۱
ار کیده