(: روزهای رنگی من

من آن توام مرا به من باز مده

هرچه کنی به خود کنی، گر همه خوب و بد کنی....

بعضی وقتا بعضی چیزا رو بهتر متوجه میشم!

۹۵/۱۰/۱۰
ار کیده