(: روزهای رنگی من

من آن توام مرا به من باز مده

تولد گوگلی ^-^

دیروز 9 دی بود، امروز  30 دسامبر. امسال دو روز تولدمه :))

۹۵/۱۰/۱۰
ار کیده