روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

بسم الله الرحمن الرحیم

:)

از صبح که بیدار شدم، دلم شور می زد و به هم می پیچید. به مامان زنگ زدم، خیلی بیشتر از روزهای اول عروسی دلم براشون تنگ میشه و گاه و بی گاه بغض میکنم...

دل تنگیم رفع نشد، آهنگ گذاشتم، بدتر شد. بلند شدم و همه ی خونه رو جارو کشیدم، بعد هم لاک و... آرایش درمانی هم جواب نداد. 

دلم میخواد گریه کنم، خیلی خیلی زیاد...

۹۵/۰۸/۱۹
ار کیده