روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

بسم الله الرحمن الرحیم

:)

in dream

‎۹۴

منم :)

۹۴/۰۷/۱۵
ار کیده