روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

بسم الله الرحمن الرحیم

:)

هر چه نَدارتر باشی، غنی تری...!

غنی از جهت وابستگی و دلبستگی و نگرانی و غم دارایی ها رو نداشتن...

موافقین ۱۷ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۲۲
ار کیده