روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده

قانون

‎۹۷

یه چیزی از کل قوانین دنیا رو من درک کردم و فکر میکنم اگه همین یه قانون رو سرلوحه زندگیم بذارم، آرامش توی لحظه هام جاری میشه...

هیچ چیزی همیشگی نیست، هیچ چیزی دوام نداره. نه حالت همیشه خوب میمونه، نه همیشه بد. نه همیشه خوشحالی، نه همیشه ناراحت...

سینوسیه، حتی شاید دوره تناوب هم داشته باشه!

اگه میخوای رشد کنی، توی خوشحالیت زیاده روی نکن که خدا رو بنده نباشی و قسمت سختش، توی ناراحتیت، جزع و فزع نکن که اوضاع رو بدتر کنی.

خوددار باش و صبور...

صبور...

صبور...

موافقین ۲۵ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۰۵
ار کیده