روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

بشکن خود را که بت شکستن این است
بگذر ز خودی؛ ز قید رستن این است

در گوشه ی خاطر عزیزان جا کن
در مذهب ما، گوشه نشستن این است

آخرین مطالب

بعضی انسان‌ها

به عده‌ای دیگر از انسان‌ها

انسان‌های دیگری را یادآور می‌شوند

 

آن‌ها که به یاد آورده‌اند، غمگین‌اند

آن‌ها که یادآور شده‌اند، بی‌خبر

 

آن‌هایی هم که در یاد آمده‌اند

به احتمال زیاد، در شهری دور

هیچ چیزی را به یاد نمی‌آورند...!

یاشار کمال

 

 

۹۷/۰۲/۰۹
ار کیده