روزهای رنگی ارکیده

من آن توام مرا به من باز مده
روزهای رنگی ارکیده

بسم الله الرحمن الرحیم

:)

بوی خوش سونای خشک... :)

۹۷/۰۱/۲۱
ار کیده