(: روزهای رنگی من

من آن توام مرا به من باز مده
(: روزهای رنگی من

بشکن خود را که بت شکستن این است
بگذر ز خودی؛ ز قید رستن این است

در گوشه ی خاطر عزیزان جا کن
در مذهب ما، گوشه نشستن این است

آخرین مطالب

گیرمو دل تورو

"شکل آب" جایزه بهترین فیلم اسکار ۲۰۱۸ رو گرفت و کارگردانش "گیرمو دل تورو" جایزه بهترین کارگردانی. موسیقی متنش هم جایزه بهترین موسیقی متن رو برد!

قرار بود در مورد" شکل آب" مفصل بنویسم. یادم نرفته ؛)

۹۶/۱۲/۱۴
ار کیده

شکل آب

فیلم